Oferta

Oprócz standardowych us?ug malowania, tapetowania, wykonywania konstrukcji z p?yty kartonowo-gipsowej wzbogacamy swoj? ofert? o us?ugi dekorowania ?cian z u?yciem najnowszych technologii i materia?ów. Poni?ej znajduj? si? krótkie opisy i odno?niki do stron producentów, gdzie mo?na zapozna? si? dok?adniej z wykorzystywanymi przez nas technologiami. Istnieje równie? mo?liwo?? obejrzenia próbek. Wszystkim bli?ej zainteresowanym nasz? ofert? udzielimy dok?adniejszych wyja?nie? i prosimy o kontakt

Mineral Color METAMORPHOSE - system dekoracyjny typu przecierka. Jest systemem dwuwarstwowym, umo?liwiaj?cym uzyskanie oryginalnego efektu ko?cowego powierzchni.

Odno?nik do strony producenta

Mineral Color System p?atków - zalecany do stosowania w pomieszczeniach prywatnych i u?ytku publicznego, ?atwy w u?ytkowaniu, o wysokiej odporno?ci mechanicznej, komponowany z 3 sk?adników: baza akrylowa, p?atki tradycyjne, lakier akrylowy matowy

Odno?nik do strony producenta

P?ynna tapeta ekoDekor - wysokiej jako?ci pokrycie ?cian, nowoczesne i naturalne. Szlachetno?? materia?u, bogate wzornictwo oraz niepowtarzalna forma.

Odno?nik do strony producenta

FOX-DEKORATOR - prosty w u?yciu system do dekoracji ?cian. Dzi?ki unikalnej recepturze stanowi doskona?? alternatyw? dla drogich i trudnych w wykonaniu systemów opartych na karbonizacji wapna. W sk?ad systemu wchodz?: transparentna Bejca do ?cian, Werniks Metaliczny (efekt przecierki, g?bkowania), masa Relief do efektów przestrzennych (np. efekt stiuk), Barwniki, zestaw Szablonów i Dekorów gipsowych oraz Narz?dzi.

Odno?nik do strony producenta

Wygenerowano w sekund: 0.02
249,083 unikalne wizyty